H-Splitter Kft Adatkezelési nyilatkozata 

1.Az adatkezelési nyilatkozat célja 
2.Adatvédelmi alapelvek 
3.Adatkezelő neve és elérhetősége 
4.Adatfeldolgozók neve és elérhetősége 
5.Meghatározások 
6.Az adatkezelés céljai 
6/1. Weboldal látogatói adatok 
6/2. Regisztált felhasználók adatai 
7.Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján 
8.Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai 

1. Az adatkezelési nyilatkozat célja

Amikor az érintett a H-Splitter Kft által üzemeltetett weboldalak szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat. Ezen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy segítse az érintettet annak megértésében, hogy az adatkezelő milyen adatokat gyűjt, miért gyűjti és mire használja azokat. 

2. Adatvédelmi alapelvek 

Alapértelmezett adatvédelem (Privacy by default)

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi, tehát kizárólag az érintett által megadott adatokat tárolja. Az adatkezelő az érintettektől csak a tevékenység ellátásához és a jogszabályi megfelelőséghez minimálisan szükséges személyes adatokat kér be és tárol. 

Beépített adatvédelem (Privacy by design)

A H-Splitter weboldalai titkosított (SSL csatornán, https://) kapcsolaton keresztül működnek. Az SSL tanúsítványok amellett, hogy hitelesítik az őket használó szervert, titkosítással teszik biztonságossá a szerver és a kliens számítógépek között folyó elektronikus kommunikációt.  

Pontosság 

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.  

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

3. Adatkezelő neve és elérhetősége 

Név: H-Splitter Kft.
Cím: 2045 Törökbálint Ráczug 06/112
E-Mail cím: info@hsplitter.hu
Internet cím: www.hsr.hu 

4. Adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Név: H-Splitter Kft.
Cím: 2045 Törökbálint Ráczug 06/112
E-Mail cím: info@hsplitter.hu
Internet cím: www.hsr.hu 
Név: Net-tech Consulting Kft.
Cím: 1191 Bp. Kisfaludy u.16 6/18
E-Mail cím: uszf@domainadminisztracio.hu
Internet cím: www.net-tech.hu  
Név: Dioptrans Kft.
Cím: Bp iskola u. 34-36
E-Mail cím: info@dioptrans.hu
Internet cím: www.diop.hu  
Név: Fokusz Computer Kft.
Cím: 2030 Érd András u 20
E-Mail cím: erd@fokuszcomputer.hu
Internet cím: www.fokuszcomputer.hu 
Név: Dupplak Kft.
Cím: 3327 Novaj, Bajcsy-Zs. u. 2/a
E-Mail cím: info@symbion.eu
Internet cím: www.symbion.eu 
Név: Pepzen Ltd.
Cím: Marshall House, Ring Way Preston Lancashire PR1 2QD United Kingdom
E-Mail cím: hello@pepzen.com
Internet cím: www.pepzen.com 
Név: The Rocket Science Group LLC.
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE 5000,Atlanta GA 30308
E-Mail cím:
Internet cím: www.mailchimp.com 
Név: Bigcommerce Pty Ltd.
Cím: 11305 4 Points Dr, Austin, TX 78726, Egyesült Államok
E-Mail cím:
Internet cím: www.bigcommerce.com 

5. Meghatározások 

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok  kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza 

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig

Érintett

a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy 

Személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés. 

Címzett

Az a természetes személy, vagy gazdasági szervezet, akik számára az adatokat kiadják vagy kiadták, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket 

Harmadik ország

mindazokat az országokat jelöli, melyek nem tagjai az Európai Unió-nak 

Adatkezelés időtartama

Az a napokban meghatározott időtartam, amely után a személyes adatok törlésre kerülnek és visszaállításuk többé nem lehetséges 

Technikai és szervezeti intézkedések

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik. 

Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

6. Az adatkezelés céljai 

6!1 Weboldal látogatói adatok 

- Adatkezelés célja: A weboldal böngészése során a weboldal tárhelyszolgáltatója a

szolgáltatás folyamatos működése, fenntartása , védelme , továbbfejlesztése, és

visszaélések elkerülése érdekében rögzíti a látogatók adatait. 

- Érintettek kategóriája: A weboldal látogatója

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

- Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, látogatás dátuma és ideje, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a látogatott oldalak.

- Technikai és szervezeti intézkedések: a weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el, a kapcsolat az oldal megnyitásától számítva titkosított.

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, a Google Analytics webelemző alkalmazása segíti a weboldal statisztikáinak a mérését és elemzését. Az adatok kezeléséről a https://www.google.com/analytics/ címen tudnak tájékozódni.

- Címzettek harmadik országban:A H-splitter Kft, mint bármely más vállalkozás, jelenleg harmadik féltől származó alfeldolgozókat használ különböző üzleti funkciók, például web hosting, webes vagy alkalmazáselemzés, felhő infrastruktúra, e-mail értesítések és ügyfélszolgálat biztosításához. Alfeldolgozóink listája: Heroku Services, bigcommerce

- Az adatkezelés időtartama: a látogástól számított maximum 365 nap, vagy a jogi viszony illetve az adatkezelőrerót törvényi kötelezetség lejárta.

- Kapcsolatfelvétel a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap segítségével

- Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, Információ kérés, Információ átadás, kiszolgálás

- Érintettek kategóriája: A weboldal látogatója, vásárlója

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.

- Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, neve, e-mail címe, üzenet szövege, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok 

- Technikai és szervezeti intézkedések: Titkosított kapcsolat, fogadó e-mail belépési névvel és jelszóval védett 

6/2 Regisztált felhasználók adatai( a webshop-on vásárlást kezdeményező felhasználók) 

- Adatkezelés célja: A szolgáltatás használatának biztosítása, a szerződés létrejötte.

- Érintettek kategóriája: Regisztrált felhasználó

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

- Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, neve, címe, e-mail címe, adószáma, telefonszáma, számlázási címadatok, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok

- Technikai és szervezeti intézkedések: Titkosított kapcsolat, Bejelentkezési név és jelszó, Regisztrációt aktiváló e-mail. Jelszóemlékeztető csak a regisztrációnál megadott, vagy azt követően az érintett által módosított e-mail címre lehetséges. Speciális esetekben (pl. tulajdonos váltás) a cégjegyzékben megadott e-mail címre is kérhető jelszóemlékeztető.

- Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, könyvelő

- Címzettek harmadik országban :A H-Splitter Kft, mint bármely más vállalkozás, jelenleg harmadik féltől származó alfeldolgozókat használ különböző üzleti funkciók, például: web hosting, webes vagy alkalmazáselemzés, felhő infrastruktúra, e-mail értesítések és ügyfélszolgálat biztosításához. Alfeldolgozóink listája: Heroku Servicesbigcommerce

Az adatkezelés időtartama: létre jött jogi viszony esetén a törvénynek megfelelő tárgyév+ 5 év. Az érintett írásos kérése alapján. 

7. Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. Cikk alapján 

Az adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

- a H-Splitter weboldalai csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el

- A hozzáféréshez felhasználónév és jelszó szükséges, amelyet többszörösen kódolva tárolunk

- A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az adatkezelő azon alkalmazottai és alvállalkozói jogosultak, akiknek ezekre az adatokra az adatkezelő részére történő feldolgozása érdekében szüksége van. 

8. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai 

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az érintett jogait (GDPR III. fejezete szerint) (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és törlés, az adatok hordozhatósága) az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott időszakon belül teljesítse, és az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsássa. 

Tájékoztatás

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az adatkezelő általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről és címéről. 

Hozzáférés

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel. 

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő 8 napon belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja. 

Az érintettek a fenti kéréseket e-mailben az info@hsplitter.huküldve, vagy postai úton az adatkezelő címére küldött levélben kérhetik.